Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Правно-социологически проблеми на съвременни форми на девиация в областта на рекламната дейност“ на Манол Иванов Асенов – задочен докторант в ИДП, докторска програма Правна социология. Правна информатика, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Стефанова Наумова

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова, ИДП при БАН

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Софка Георгиева Матеева, Нов български университет (рецензент)
  • Проф. д-р Стефка Стефанова Наумова, ИДП при БАН (рецензент)
  • Проф. д.н. Мария Нейкова Кънева, Бургаски свободен университет
  • Доц. д-р Орлин Стефанов Радев, ВСУ „Черноризец Храбър“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/en/novini/publichna-zashchita-disertacionen-2593.html