Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2 / 2020 г.
Дата на създаване: 27.05.2020 г. (дд/мм/гггг).

Писмо изх. номер 63-00-225 от 29.06.2020 г. за датата, часа и мястото на провеждане на преговорите по обособена позиция № 1.
Публикувано на 29.06.2020 г. в 17:29 часа.

Писмо изх. номер 63-00-224 от 29.06.2020 г. за датата, часа и мястото на провеждане на преговорите по обособена позиция № 2.
Публикувано на 29.06.2020 г. в 17:29 часа.

Съобщение изх. номер 63-00-243 от 24.06.2020 г. за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по процедурата
Публикувано на 24.06.2020 г. в 17:00 часа.

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на конкурсната комисия
Публикувано на 16.06.2020 г.

Решение номер ОП-Д-2 от 27.05.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-224 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 1 – PDF
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-224 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 1 – MS Word
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Приложения към Покана изх. номер 63-00-224 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 1 – ZIP
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-225 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 2 – PDF
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-225 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 2 – MS Word
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Приложения към Покана изх. номер 63-00-225 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 2 – ZIP
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.