Инициативите, свързани с образованието в областта на климатичните промени, трябва да се разширят и да се съсредоточат повече върху смекчаването на последствията от климатичните промени.  Те си поставят за цел да помогнат на учениците да разберат, че това е не само от решаващо значение за бъдещите поколения, но също така и за населението в неравностойно положение, на което климатичните промени оказват най-голямо въздействие.

Това са някои от заключенията в наскоро публикувания доклад на Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA „Кратък преглед на образователните инициативи, свързани с изменението на климата в Европа: Първоначални констатации и изводи за бъдещото образование по климатични промени“. Документът е изготвен от работната група по научно образование на ALLEA и съдържа препоръки, базирани на онлайн проучване на съществуващите инициативи, допълнено от свързана с образованието изследователска литература и експертни познания на учени, работили в тази сфера.

Ключовите препоръки в доклада са:

  • Достъпно представяне на съществуващите примери за образователни ресурси в областта на климатичните промени, за да могат преподавателите в цяла Европа да ги използват в своите образователни условия;
  • Съсредоточаване върху разработването, прилагането и оценяването на висококачествени програми за професионално развитие на учителите и влиянието на тези програми за професионално развитие върху преподаването и обучението по климатични промени;
  • Разработване на повече местни инициативи, които да са изцяло контекстуализирани и да отговарят на нуждите на общностите;
  • Ориентиране на образователните ресурси и програми относно климатичните промени към решения и колективни подходи за изменението на климата.

Клиона Мърфи, председател на работната група, писала доклада, казва: „Окуражаващо е да се види, че има множество образователни ресурси, които да подпомагат учителите в преподаването на климатичните промени. Очевидно е, обаче, че образованието за изменението на климата е изправено пред множество предизвикателства, които изискват спешни действия, действия, които ще изискват значителна финансова подкрепа. Следователно е важно да се създаде рамка за финансиране, за да се подпомогнат научните изследвания и разработването на ефективни подходи за преподаване и изучаване на изменението на климата.”

Проучването картографира инициативите, свързани с образованието в областта на климатичните промени, идентифицира общностите, пропуските и най-добрите практики. Въпреки че извадката в настоящото изследване е сравнително малка, тя предоставя информативни и уместни констатации, които своевременно отчитат, че изменението на климата е едно от основните предизвикателства, определени от Европейската комисия в работния план за 2020 г. Изводите имат за цел да са основа за едно по-представително мащабно проучване на образователните инициативи за изменение на климата в цяла Европа.