Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:

„Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод”.

на Тодор Димитров Лазаров,

докторант към Секцията по компютърна лингвистика

научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология,

докторска програма: Общо и сравнително езикознание

Научен ръководител: Проф. д-р Светла Коева

Научно жури:

Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов – становище

Членове на журито:

  1. Проф. д-р Радка Влахова – рецензия;
  2. Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия;
  3. Проф. д-р Йовка Тишева – становище;
  4. Доц. д-р Екатерина Търпоманова – становище;

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИБЕ, ул. Шипченски проход 17, бл. 52 и са публикувани на интернет страницата на ИБЕ  –  БАН: https://ibl.bas.bg/category/competitions/procedures/