На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на  ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати,  преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементации“ за  присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално  направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Стоян Милков Михов

Материалите са публикувани на сайта та ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html