Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Антропология на околната среда)“ – един, за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 49 от 29 май 2020 г.

Документи:

  1. Заявление за допускане до участие в конкурса
  2. Автобиография по европейски образец
  3. Диплома за образователна и научна степен „доктор“ или Удостоверение, съгл. чл. 8а  от Глава пета „Признаване на придобита в чужбина научни степени“ от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
  4. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН)
  5. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН)
  6. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
  7. Справка за изпълнение на минималните изисквания на ИЕФЕМ – БАН, към която се прилагат необходимите доказателства (Приложение 1)
  8. Декларация за оригиналност
  9. Копие от обявата за конкурса в „Държавен вестник“
  10. Други материали по преценка на кандидата.

Документи се приемат в срок до 28 юли 2019 г. (вкл.) в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 https://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-5.htm

l