Докторантите получават статут на Еразъм студент и са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. Кандидатите за обучение, които имат за цел посещаване на курсове са с предимство. БАН признава получените кредити за обучение.

Практика може да бъде осъществена в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина.

Докторантурата не се прекъсва по време на мобилността, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. Срокът на обучение е от 3 до 6 месеца, а срокът на практика – от 2 до 6 месеца, в периода между август 2020 и септември 2021.

Грантовете за мобилност са 520/470 за обучение и 720/670 евро месечно за практика. Кандидатите със специални потребности имат право на допълнителен грант и тяхната мобилност се насърчава.

Приемащата организация може да е в страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Турция, Сърбия и Северна Македония.

Списък на университетите, с които БАН има сключени договори, както и необходимите бланки има на сайта на Академията, www.bas.bg – Дейности – Международна дейност – Erasmus: папки „Мобилност на докторанти“ и „Общи“.

Представят се следните документи като придружителното писмо от Института е по образец:

  1. заповед за зачисляване /редовна, задочна или свободна докторантура/,
  2. мотивационно писмо,
  3. CV
  4. свидетелства за владеене на език /ако има/,
  5. покана (за практика) или избран и посочен междуинституционален договор (за обучение) – в съответстваща област на познание.

 Документите се адресират до Комисията за селекция по програма Еразъм+ и се подават в деловодството на БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1, София 1040.

Краен срок за кандидатстване: 19 юни 2020

Селекцията ще се проведе при следните критерии:

      1.Да са граждани на Република България, да са официално признати от България за бежанци или да са постоянно пребиваващи чужденци.

  1. По мотивационно писмо и CV.
  2. Владеене езика на приемащата страна или езика, на който ще се води обучението /обк. англ./ на ниво В1 или по-високо. Езиковото ниво не е определящо, то може да е по-ниско към момента на кандидатстване, след което ще се окаже съдействие за постигането му.
  3. Докторанти, които са участвали в програмата до момента имат право да кандидатстват отново, така че сумата от месеците да не надхвърля 12. Предимство имат кандидатите, които досега не са осъществявали Еразъм мобилност.

За допълнителна информация:

В. Николова, тел. 02/979 5230, e-mail: veneta@cu.bas.bg и Т. Галибова, тел. 02/979 5387, tominaglb@cu.bas.bg