Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство).

Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 6 последователни дни, вкл. един ден за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава.

Периодът на провеждането им е от юли-август 2020 до септември 2021 г. Препоръчва се мобилностите да започват в неделя и да завършват в следващата събота. Планираната начална дата на мобилността може да бъде променяна впоследствие.

Предложенията за мобилности се подават с придружително писмо от института/лабораторията/АСЗ, в което се посочват Еразъм договорът и областта на познание, по които се кандидатства, дали кандидатът е на основен трудов договор и на академична длъжност в БАН и се прилагат СV в европейски формат и проекто-преподавателска програма (Mobility Agreement-Teaching) или проекто-работен план (Mobility Agreement-Training), по образец; на етап кандидатстване се подписват само от кандидата за мобилност. Докторанти, които са назначени на работа в институт на БАН също могат да кандидатстват за едноседмична мобилност като следва да представят копие на трудовия си договор.

Придружителното писмо се адресира до Комисията за селекция по програма Еразъм+, ул. 15 ноември № 1, София 1040 и документите се регистрират в деловодството.

Списък на Еразъм договорите, бланки и допълнителна информация има на сайта на БАН: www.bas.bg, рубрика „Дейности” – Международна дейност – Erasmus+.

Краен срок за кандидатстване: петък, 19 юни 2020.

При селекцията ще се търси максимален географски обхват по държави, и максимален обхват на областите на познание. Ще се вземат предвид представените CV и преподавателски програми/работни планове. Предимство ще имат кандидатите, които не са участвали в мобилност през предходните две години, както и предложенията за мобилности на учени, които водят докторантски курсове на английски език.

Одобрените кандидати ще получат комплект от необходими документи и указания за попълването им по имейл.

За допълнителна информация: Т. Галибова, тел. 02/979 5387, e-mail: tominaglb@cu.bas.bg