Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.06.2020г. (сряда) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

 «Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи»

на

 

 Петър Младенов Данев

докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ-БАН

по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)

 Състав на Научното жури:

Председател:

Доц. д-р Боян Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН)( рецензия )

Членове:

Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски”)( рецензия )

Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище )

Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)( становище )

Проф. дфн Светослав Рашев (ИФТТ-БАН)( становище )

 Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.