Преписка идентиф. номер: ОП-4 / 2020.
Дата на създаване: 08.06.2020 г. (дд/мм/гггг).

Решение номер ОП-4 от 08.06.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 08.06.2020 г. в 17:05 часа.

Обявление изх. номер 12-00-47 от 08.06.2020 г. за поръчка
Публикувано на 08.06.2020 г. в 17:05 часа.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 08.06.2020 г. в 17:05 часа.

Указание: Техническата Спецификация за възлагане на поръчката и Правилника за пропускателния режим в обекта съдържат конфиденциална информация и ще бъдат предоставяни на заинтересованите лица само срещу представяне на декларация за конфиденциалност по образец Приложение № 10 от документацията за участие.