Народното събрание прие годишния отчет на Българската академия на науките за 2019 г. на днешното си пленарно заседание. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи пред депутатите дейността на Академията през изминалата година.

БАН затвърждава ролята си като водеща научна институция – над 50% от реферираните научни статии според Web of Science за 2019 г. са на изследователи от Академията, подчерта акад. Ревалски и каза, че се забелязва и устойчивост на научните резултати на изследователите от БАН, които са насочени и към прякото им приложение в практиката. Признатите през 2019 г. изобретения на научни звена на БАН са 40 и са регистрирани 20 полезни модела.

Акад. Юлиан Ревалски обърна особено внимание на това, че проектното финансиране винаги е било приоритет за учените от Академията. Той допълни, че собствените приходи и трансфери на БАН за 2019 г. са за над 100 милиона лева и за първи път надвишава бюджетната субсидия. Председателят на Академията отбеляза и негативна тенденция в броя както на обучаваните докторанти в БАН, така и на придобилите научната и образователната степен „доктор“. В последните няколко години се предприемат мерки за стимулиране на младите учени и докторантите чрез допълнително финансиране, осигурено от национални програми и стипендии, допълни председателят на БАН.

През 2019 г. БАН като водеща организация бе ангажирана с реализацията на три Национални научни програми (ННП), в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. В останалите ННП Академията участва като партньор със своите институти. И през 2019 г. учени от звената на БАН със своята експертна дейност са подпомогнали работата на различни национални и международни институции с направените от тях експертизи, становища и консултации.

В отчета на Академията се посочва още, че публикуваните статии в списания от най-високата (Q1) категория за 2019 г. са 37% според световната база данни Web of Science и SCOPUS. Съгласно Web of Knowledge h-индексът на Българската академия на науките за 2019 г. е 202. За сравнение, h-индексът на България е около 260.

През 2019 г. БАН отбеляза своята 150-годишнина и представи пред обществеността своите постижения във всички области на познанието през годините на нейното съществуване, каза председателят на БАН акад. Ревалски. Той подчерта, че Академията през този век и половина достойно отстоява попрището на храм на науката и духовността.

Отчет на БАН за 2019 г.