Преписка идентиф. номер ОП-5 от 12.06.2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

Решение номер ОП-5 от 12.06.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 12.06.2020 г.

Обявление изх. номер 12-00-48 от 12.06.2020 г. за поръчка
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 12.06.2020 г.