На 30.06.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул.„Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Детекция на говор в системи за разпознаване на  диктори“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по  докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Атанас Петров Узунов.

Матириалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН:

http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html