Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 юни 2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Музейни репрезентации на Националното възраждане. Образи на наследството“ на Искрен Валентинов Великов, редовен докторант в Научната група към Етнографския музей по докторска програма Музеология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Научен ръководител: проф. д-р Николай Ненов

Автореферат

Рецензенти:
проф. д.изк. Симеон Недков
доц. д-р Николай Вуков

Становища:

доц. д-р Валентина Ганева-Райчева

проф. д-р Николай Ненов

доц. д-р Атанас Шопов

Председател на Научното жури: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А  и на http://iefem.bas.bg/