Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юли 2020 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Приемната грижа в България в началото на ХХI в. – европейски модел и национална специфика“ на Христинка Тошкова Башева-Николова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Научен ръководител: доц. д-р Еля Цанева

Автореферат

Рецензии:
Проф. д-р Мария Иванова

Доц. д-р Петя Банкова

Становища:
Проф. д-р Ирина Колева

Доц. д-р Таня Бонева

Доц. д-р Еля Цанева

Председател на Научното жури: доц. д-р Петя Банкова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и на http://iefem.bas.bg/zastiti