Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ

И АБЕЛЕВИ ГРУПИ”

 

на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика,

Научна специалност „Алгебра и теория на числата“

 

Председател на Научното жури:

Проф. дмн Петър Бойваленков

Членове на Научното жури:

Акад. проф. дмн Веселин Дренски  – рецензент

Проф. дн Иво Михайлов – рецензент

Доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент

Проф. дмн Иван Ланджев

Проф. дмн Стефка Буюклиева

Проф. д-р Иван Трендафилов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php