Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент“ – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 г. и на сайта на ИФХ-БАН:

http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 87 27 550, 02 979 25 81