Българската академия на науките

обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“
в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ в БАН Администрация

Общи изисквания:
– образование: висше икономическо, счетоводство или финанси (предимство специалност „Счетоводство и контрол“);
– образователно-квалификационна степен: „бакалавър“ или „магистър“;
– трудов стаж: не по-малко от 2 години по специалността;
– професионален опит в областта на бюджетното счетоводство ще се счита за предимство;
– лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, мобилност, адаптивност;
Специфични изисквания:
– добро познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство;
– компютърни умения – добро познаване и работа с MS Office, Internet, работа със счетоводен софтуер ще се счита за предимство;
Описание на длъжността:
– извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря;
– извършва справки от аналитични сметки, участва при изготвянето на месечни, тримесечни и годишния касов отчет, както и годишния баланс на БАН-Администрация;
– участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица;
Необходими документи за участие в конкурса:
– автобиография;
– копие от диплома за висше образование;
– копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
– други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността по преценка на кандидата;
Място на подаване на документи: документите следва да бъдат представени в срок до 10.07.2020 г. в Деловодството на БАН-Администрация – гр. София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, всеки работен ден от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч. или електронно на e-mail: rossi@cu.bas.bg.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.