Ръководството на БАН взе решение считано от 1 януари 2021 г. да се премине към нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество със Словакия.

  1. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни.
  2. Ще се стимулира участието на млади учени в проектите, както и изпълнението на научноизследователски проекти, които не са били финансирани досега по ЕБР.
  3. БАН ще предоставя до 1500 евро годишно на всеки проект, като средствата могат да се използват за командировки и за консумативи.
  4. Картата за оценка на проектното предложение е качена на сайта на БАН.
  5. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Словашката академия на науките от съответните партньори.

Във връзка с подписването на ново Споразумение за научно сътрудничество между БАН и САН и Работна програма към Споразумението за следващия двугодишен период 2021-2022 г. в отдел МДОПП на БАН-Администрация се приемат документи с предложения за нови съвместни проекти:

– Придружително писмо от Директора на института (по образец),

Формуляр (форма А) за съвместни научни проекти на български език (Словакия),

– Бланка за предварителен финансов план за разходи на проект (Словакия),

– Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език (Словакия),

– Формуляр за отчет (форма С) за приключващите през 2020 г. проекти,

– Декларация за лични данни МДОПП.

Всички бланки са публикувани ТУК.

Краен срок: 21.09.2020 г.

За допълнителна информация:

Габриела Чупренска, гл. експерт

отдел „МДОПП”, БАН

е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

тел.: 979 52 41