Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 18/28.02.2020 г., с единствен участник доц. д-р Иванка Милошева Цаковска и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 10.09.2020 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Иванка Милошева Цаковска.

Научно жури:

  • чл.-кор. проф. Илза Пъжева, дн – Председател на Научното жури, становище,
  • проф. Ирини Дойчинoва – Цекова, дн – рецензент,
  • проф. Стефка Танева, дн – рецензент,
  • проф. д-р Весела Кънчева – рецензент,
  • проф. Спиро Константинов, дм, дн – становище,
  • проф. д-р Анела Иванова – становище,
  • проф. д-р Галя Станева – становище

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/ivanka-tsakovska-professor/