Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30.09.2020 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване на физични процеси при заваряване на материали с концентрирани енергетични потоци”

на Дарина Николова Каишева, задочен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника”

Научно жури:

Председател на журито:

  • проф. дфн Петър Петров (становище)

Членове на журито:

  • проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (рецензия)
  •  проф. дфн Кирил Крежов – ИЕ – БАН (рецензия)
  • проф. дтн Иван Пършоров – ИМСТЦХА, БАН (становище)
  •  проф. д-р Красимир Темелков – ИФТТ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИЕ– БАН.