Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г.

Кандидат: доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов, Председател на Научното жури: Доц. д-р Драгомир Тачев

Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН:

https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php