Кирило-Методиевският научен център на БАН представи новореконструираните помещения на изграждащия се обучителен център „Кирилометодикон“ (ул. Московска 13, ет. 2). Събитието се проведе на 29 септември. На откриването ръководителят от страна на КМНЦ проф. д-р Славия Бърлиева и образователният координатор на КМНЦ д-р Елка Златева говориха за завършения етап от проекта и за бъдещите планове.

В Обучителния център учените от КМНЦ в бъдеще ще предоставят специализирани знания в областта на кирилометодиевистиката, съобразени с интересите и нуждите на всички образователни степени – от средношколци до докторанти.

Реконструкцията и обзавеждането са част от дейността на КМНЦ по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НаследствоБГ“ в рамките на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.