Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 октомври 2020 г. от 13.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА УЕБ ДОСТЪПНОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

на НЕГОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Докторска програма „Информатика”

 

Научен ръководител:

Доц. д-р Галина Богданова

Председател на Научното жури:

Доц. д-р Красимира Иванова

Членове на Научното жури:

Проф. дпн Васил Милушев – рецензент

Проф. дмн Стоян Капралов – рецензент

Доц. д-р Галина Богданова

Доц. д-р Мая Димитрова

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php