Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 октомври 2020 г. oт 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Весела Миткова Катрова на тема: „Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотониката” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научна област 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.

Научeн ръководител: доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ-БАН). Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се има хартиено копие в Деловодството на ИОМТ.