УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ

открива процедура за избор на директор на
НЦ БЪЛГАРСКА EНЦИКЛОПЕДИЯ – БАН

За директори на общоакадемични помощни звена могат да кандидатстват лица по реда на КТ.
Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 14 ноември 2020 г.

Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН (изм. 19.07.2010)

Декларация за сътрудничество на структурите на ДС:

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС