УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ

открива процедура за избор на директор на
НЦ БЪЛГАРСКА EНЦИКЛОПЕДИЯ – БАН

За директори на общоакадемични помощни звена могат да кандидатстват лица по реда на КТ.
Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 14 ноември 2020 г.

Документите се подават в БАН- Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Декларация за сътрудничество на структурите на ДС: