Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността
„специалист, компютърни мрежи и системи“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

в огдел „АОЧР“, чийто основни функции ще бъдат насочени в извършването на:

 

1. предварителни проучвания, инсталация, настройка, пуск и приемни изпитания на оборудването и системите;
2. инсталиране и конфигуриране на софтуер;
3. извършване на процедура по обновяване на софтуерната версия на оборудването;
4. техническа поддръжка при презентации и демонстрации, и при пробни и тестови проекти;
5. участие в изготвяне на технически решения.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: висше, специалности „Информатика“, „Информационни системи“, „Компютърни науки“;
2. Професионални умения; умения за работа в екип. инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи;
3. Личностни качества; способност за работа под напрежение, лоялност и адаптивност;
4. Предходен опит НЕ се изисква.

Работно време; пълен работен ден

Ако желаете да кандидатствате за обявената позиция и отговаряте на посочените изисквания,
моля изпратете своето CV и мотивационно писмо, като посочите референтния номер на позицията,
за която кандидатствате.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
на първия етап ще се проведе подбор по документи, одобрените по документи кандидати ще
бъдат допуснати до втория етап; втори етап: събеседване с допуснатите кандидати.

С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция, Вие изрично се съгласявате
личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докогато
това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги
разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Срок за подаване на документи: до 30.10.2020 г. до 16:30 часа включително, в Деловодството на БАН,
ул. 15-Ноември № 1, на вниманието на отдел „АОЧР“ или На e-mail: k.aleksandrova@cu.bas.bg