Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 ноември 2020 г., понеделник, от 11 часа в Големия салон на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Названия, свързани с облеклата и тяхното изработване (лексикосемантична характеристика)“ на Снежана Кочева Александрова, докторантка към Секцията за българска диалектология и лингвистична география, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език.

Научен ръководител: доц. д-р Марияна Христова Витанова.

Председател на Научното жури: проф. д-р Лучия Антонова-Василева, рецензия

Членове на Научното жури:

Проф. д.н. Йорданка Захариева, рецензия;

Доц. д-р Ани Кемалова, становище;

Доц. д-р Илияна Гаравалова, становище;

Доц. д-р Татяна Илиева, становище.

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИБЕ при БАН   http://ibl.bas.bg/category/competitions/procedures/