Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 ноември 2020 г., четвъртък, от 14 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Лингвистична характеристика на българската философска терминология“ на Адриана Борисова Христова, докторантка към Секцията по терминология и терминография, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Всеки може да присъства на защитата чрез следния линк: meet.google.com/xnu-jcnb-crq.

Научен консултант: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова.

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, становище.

  1. Доц. д-р Валентина Георгиева, рецензия;

 

  1. Доц. д-р Марияна Витанова, рецензия;

 

  1. Проф. д-р Ирена Василева, становище;

 

  1. Доц. д-р Татяна Илиева, становище.

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИБЕ при БАН   http://ibl.bas.bg/category/competitions/procedures/