Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.10.2020 г., след кратко боледуване почина член-кореспондент Максим Митов Божинов.

Чл.-кор. Максим Божинов е роден на 22 юни 1928 г. в с. Челюстница, област Монтана. През 1952 г. завършва висше агрономическо образование в София. През 1953 г. постъпва на работа в Института по памука в гр. Чирпан, където работи до 2003 г. и последователно заема длъжностите: завеждащ секция „Селекция и семепроизводство на памука“, научен секретар, заместник-директор, а през периода 1977 г. – 1993 г. и директор на Института. През 1963 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1980 г. – докторска дисертация. През 1965 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник II степен, през 1971 г. – за старши научен сътрудник I степен, а през 2008 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на чл.-кор. Божинов са в областта на биологията, физиологията, агротехнологията и преди всичко генетиката, селекцията и семепроизводството на памука. Извършваните от чл.-кор. Божинов изследвания са с безспорно научно и стопанско значение за земеделието и икономиката на България и югоизточната част на Европа и са актуални и днес.

През периода 1988 г. – 1998 г. чл.-кор. Божинов е член на Специализирания научен съвет по растениевъдство и растителни биотехнологии при ВАК. През същия период е член на Научната комисия по агрономо-лесовъдни науки при ВАК, а през периода 1991 г. – 1993 г. е неин председател. От 1992 г. до 2002 г. чл.-кор. Божинов е председател на Съюза на памукопроизводителите в България и общински съветник в гр. Чирпан. През периода 1992 г. – 1997 г. чл.-кор. Божинов е избран за Председател на Общото събрание на Селскостопанската академия и му е присъдено званието „Почетен доктор на Селскостопанската академия“ и „Почетен гражданин на гр. Чирпан“. От 1991 г. до 2001 г. е член на Редколегията на сп. „Растениевъдни науки“. Чл.-кор. Божинов е член на Регионалната мрежа за съвместни изследвания по памука към ФАО за страните от Средиземноморския басейн и Близкия изток и е национален координатор за България. За него д-р Р. Чодри – секретар на Световната организация по памука (ICAC) пише през 1996 г.: „проф. Максим Божинов е велик изследовател на памука с дълбоки знания за културата“.

Чл.-кор. Божинов е удостояван с различни награди и отличия, между които „Лауреат на Димитровска награда“, орден „Червено знаме на труда“, два ордена „Трудова слава“, носител е на „Златна значка“ на Патентното ведомство на Р. България и името му е записано в Златната книга на откривателите и изобретателите на България.

Поклон пред светлата му памет!