Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография (Етнология на спорта)  – един, за нуждите на секция „Историческа етнология” със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 98 от 17.11.2020 г.

Срок за подаване на документите – 18 януари 2021 г.

Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09

Повече информация може да видите на: