Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси
за академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“ – един, и главен асистент по професионално направление
4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“ – един, всички конкурси – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.
02/979-25-60 и 02/872-48-01.