ИНСТИТУТЪТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА при БАН (ИФРГ–БАН) и НАУЧНОТО ЖУРИ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10-ти декември (четвъртък) 2020 г. от 14.00 часа ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Биологична активност на продукти от Coelastrella sp. BGV” на ТАНЯ СТАВРЕВА ТОШКОВА-ЙОТОВА – докторант на самостоятелна подготовка към ИФРГ–БАН по професионално направление 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Физиология на растенията”.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез електронната платформа Zoom.

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Стойнев Пиларски

Научното жури в назначено със заповед на директора на ИФРГ-БАН (№ 876 от 13.10.2020 г.)

Председател на научното жури: проф. д-р Валя Николова Василева, ИФРГ–БАН (становище)

Членове на научното жури:

  • проф. д-р Лиляна Георгиева Гигова, ИФРГ – БАН (рецензия)
  • проф. дбн Елена Богданова Николова, ИЕМПАМ – БАН (рецензия)
  • проф. дбн Майя Петрова Стойнева, СУ „Св. Климент Охридски” (становище)
  • проф. д-р Румяна Димитрова Цонева, ИБФБМИ-БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИФРГ-БАН (ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21., ет. 2, #225) и са публикувани на интернет страницата на Института на български (http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=10458) и английски език (http://www.bio21.bas.bg/ippg/en/?page_id=2422).