Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 януари 2021 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала  на 7 етаж на ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6 ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Нематериално културно наследство – жива практика и системи за вписване на елементи: Примерът на маската“ на Емилия Станиславова Бояджиева-Пеева по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално културно наследство)”, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, в област на висше образование 8. Изкуства.

Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова

Автореферат

Председател на Научното жури: доц. д-р Петко Христов

Рецензенти:

Проф. д-р Николай Ненов

Доц. д-р Ирена Бокова

Становища:

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Доц. д-р Петко Христов

Чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Акад. Г.Бончев“ бл. 6, ет. 7 и на http://iefem.bas.bg/zastiti .

 

 

.