Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 декември (понеделник) 2020 г. от 15 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Приложение на съвременните технологии в езиковото обучение“ на Георги Костадинов Джумайов, докторант към Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език, специалност: Общо и сравнително езикознание.

Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева.

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов – становище

Членове на Научното жури

  1. Проф. д-р Петя Осенова – рецензия
  2. Проф. д-р Татяна Ангелова – рецензия
  3. Доц. д-р Веселка Ненкова – становище
  4. Доц. д-р Цветомира Венкова – становище

Материалите по защитата са достъпни на сайта на Института на https://ibl.bas.bg/zashtita-na-disertatsionen-trud-na-georgi-kostadinov-dzhumayov-za-pridobivane-na-obrazovatelnata-i-nautchna-stepen-vdoktorv/