Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 05.12.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Петър Атанасов Кралчевски.

Акад. Кралчевски е роден на 23 октомври 1956 в гр. Габрово. През 1974 г. завършва, със златен медал, Математическата гимназия в Габрово, а през 1981 г. – Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ като отличник на випуска, със специализация “Атомна физика”. През 1981 е назначен като физик към Катедра „Физикохимия“ на ХФ на Софийския университет, където след това става докторант (1982 г.-1984 г.). През юни 1985 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат на физическите науки“ (доктор), а през декември 1990 г. е избран за „доцент по химична физика” към Лабораторията по физикохимична хидродинамика и термодинамика към ХФ на СУ. През 2001 г. става „доктор на физическите науки“. През 2002 г. е избран за „професор по физика на кондензираната материя“ към Лабораторията по инженерна химична физика при Химическия факултет на СУ. За високите си научни постижения през 2004 г. е избран за член-кореспондент по химически науки към БАН, а през 2012 – за академик, като дълги години е най-младият академик в България. През 2010 г. акад. Кралчевски е избран за Секретар на Европейското общество по колоиди и повърхности (ECIS), през 2015 г. – за член на Управителния съвет на International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS), а през 2020 г. – за член на Европейската академия на науките (Academia Europaea).

Основните научни интереси на акад. Кралчевски са в областта на физикохимията на флуидните повърхности, повърхностно-активните вещества и дисперсните системи. Акад. Кралчевски има впечатляваща научна и учебна активност, която е високо ценена в България и чужбина. Той е автор и съавтор на над 220 публикации в научни списания, 14 глави в книги и на новаторската монография “Particles at Fluid Interfaces and Membranes”, издадена от издателство “Elsevier” през 2001 г. Трудовете му са цитирани повече от 10 000 пъти в научната литература и индексът му на Хирш е h = 46. Изнесъл е 262 доклада на научни конференции и симпозиуми, от които 58 са пленарни или поканени, както и 44 поканени лекции в чуждестранни университети.

Академик Кралчевски има и богата научно-административна дейност. През периода 1993 г. – 2008 г. е ръководител на Лабораторията по инженерна химична физика; през 2015 г. – 2019 г. е декан на Факултета по химия и фармация към Софийския университет, а от 2019 г. до кончината му е ръководител на Лабораторията по комплексни флуиди към Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство към СУ. Акад. Кралчевски е ръководител и съръководител на повече от 50 научни и научно-приложни проекта с участието на български и чуждестранни организации. От 2007 г. до 2015 г. е член на Управителния съвет на НИС към Софийския университет. Негови научни възпитаници са 16 защитили докторанти, които продължават научното му дело в България и по света.

Акад. Кралчевски е удостояван с различни награди и отличия, между които  „Почетния знак на Софийския университет със синя лента за значителни постижения в науката“, „Млад професор на 2007 г.”, Голямата награда за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката и наградата „Ликлема“ на Европейското общество по колоиди и повърхности.

Поклон пред светлата му памет!

Мемориалното събитие за почитане паметта на акад. проф. Кралчевски ще се състои на 13 декември 2020 г. (неделя) от 10:30 ч. в заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийски университет.

Поклонението ще се състои след това на същата дата, 13 декември 2020 г., от 13:00 ч. в църквата на гробищен парк „Бакърена фабрика“.

Съболезнования и паметни бележки за живота и делото на акад. проф. Кралчевски ще се събират на адрес in-memoriam-Kralchevsky@lcpe.uni-sofia.bg

От Ръководството на БАН и

Събранието на академиците

и член-кореспондентите