Учени от Българската академия на науките подготвиха проекта на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. Документът е приет на днешното заседание на Министерския съвет и предлага цялостна визия за развитието и използването на изкуствения интелект в България.

Концепцията се основава на документи, разработени от екип на Българската академия на науките (БАН) и външни експерти: „Рамка за Национална стратегия за развитието на изкуствения интелект в България“ (2019 г.) и „Стратегия за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. (предварителна визия)“ (2020 г.).

Системи, приложения и услуги, базирани на технологиите на изкуствения интелект ще подпомагат развитието на образованието, публичните услуги, селското стопанство, здравеопазването и околната среда. Тези сектори са очертани като приоритетни в  Концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Основната цел на документа е да обедини усилията по разработка и внедряване на системи с изкуствен интелект чрез създаване на научен, експертен, бизнес и управленски капацитет. Предвижда се осигуряване на модерна комуникационна и научна инфраструктура за развитие на цифрови технологии от ново поколение. Ще бъде усъвършенствана системата за образование и учене през целия живот. Ще бъде подкрепено развитието на научните изследвания и внедряването на иновации в ключови сектори, както и ще се работи за въвеждане на етична правна и регулаторна рамка, която се ползва с обществено доверие. Концепцията се основава на стратегическите и програмни документи на Европейската комисия, които разглеждат изкуствения интелект като един от основните двигатели на цифровата трансформация в Европа.