Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1.Физически науки (Математическо моделиране във физиката – атомна и молекулна физика); със срок за подаване на документите –  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“  бр. 106/15.XII.2020г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 59 82.