Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на

25 януари 2021 г. от 14.00  часа (в зала 115 на ИМИ-БАН) онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

 

МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМАТИЧНО-ОРИЕНТИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

на

 

ОЛЕГ ПЕТРОВ ИЛИЕВ

 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Докторска програма „Информатика”

Научен ръководител:

проф. д-р Радослав Йошинов

Председател на Научното жури:

доц. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент

Членове на Научното жури:

проф. дн Даниела Борисова – рецензент

проф. дн Иван Гарванов

проф. дн Любка Дуковска

проф. д-р Радослав Павлов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php