Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 януари 2021 г. от 15:30 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО

на

МИКЕЛА ТРАМОНТИ

 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“

Научни консултанти:

доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова

 Председател на Научното жури:

проф. д-р Кирил Банков – рецензент

Членове на Научното жури:

доц. д-р Николина Николова – рецензент

проф. дпн Йордан Табов

доц. д-р Десислава Панева-Маринова

доц. д-р Таня Тонова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php