Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 28 януари 2021 г. от 14.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

„Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно Невронни Мрежи“

 

на ГАЛИНА ЖИВКОВА БОБЕВА

 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.5. Математика

Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”

 

Научен ръководител:

проф. дмн Анжела Славова

Председател на Научното жури:

проф. дмн Валерий Ковачеврецензент

Членове на Научното жури:

проф. д-р Маргарита Теодосиева рецензент

проф. дмн Анжела Славова

проф. д-р Велизар Павлов

проф. д-р Николай Кюркчиев

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php