Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 26.01.2021 г. (вторник), от 10:00 ч. ще се проведе дистанционно, открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”, шифър 02.22.01)

на Мария Николаева Качамакова

редовен докторант в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”

Научен ръководител: гл. ас. д-р Йордан Кошев
Научен консултант: доц. д-р Ясен Мутафчиев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM https://us02web.zoom.us/j/84708629146