Общото събрание на Българската академия на науките избра осем научни секретари на Академията. Изборът е във връзка с изтичане мандата на научните секретари на БАН. Обсъждането и гласуването се проведоха на заседание на 8 февруари.

За научни секретари с мандат 2021 – 2024 г.  бяха избрани:

  • направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“доц. д-р Иван Георгиев, Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН;
  • направление„Енергийни ресурси и енергийна ефективност”проф. д.ф.н. Севдалина Димитрова (втори мандат), Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН;
  • направление „Нанонауки, нови материали и технологии”проф. д-р Маргарита Попова, Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН;
  • направление на „Биомедицина и качество на живот”проф. д.б.н. Нина Атанасова (втори мандат), Институт по експериментална морфология , патология и антропология с музей при БАН;
  • направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”доц. д-р Ина Анева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН;
  • направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии” доц. д-р Деница Борисова, Институт за космически изследвания и технологии при БАН;
  • направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” – доц. д-р Eлка Трайкова, Институт за литература при БАН;
  • направление „Човек и общество“проф. д-р Ергюл Таир (втори мандат), Институт за изследване на населението и човека при БАН.

За научни секретари се избират хабилитирани учени на основна работа в БАН. Те подпомагат председателя и главния научен секретар в оперативното управление на Академията.

Осмото заседание на VIII-то Общо събрание на БАН се проведе чрез видеоконферентна връзка и присъствено гласуване по предварително уточнен график и спазване на всички противоепидемични мерки.