Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

– доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на сложни системи с голяма размерност) – един;

– главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическа логика“ (Приложна логика) – един, за нуждите на ИМИ – БАН,  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Документи – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

Обявата е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 8/29.01.2021 г.