На 16 март 2021 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 624-РД/16.11.2020 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 17/30.10.2020 г.), в състав: доц. д-р Ангел Николов, СУ; доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, ВСУ, рецензент; проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк рецензент; проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк, рецензент; проф. д.и.н. Иван Билярски, ИИИ; чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, председател на НЖ; проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, ИБЕ, ще проведе публична защита на дисертационния труд ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СВЕТОГОРСКИ ЗОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ (1750-1850) на дисертанта на самостоятелна подготовка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк доц. д-р Александър Стоянов Куюмджиев за присъждане на научната степен доктор на изкуствознанието по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.