Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14 април 2021 г. (сряда) от 13.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Цитотоксична активност на новосинтезирани метални комплекси с шифови бази и коджикова киселина и на статини върху туморни клетки”

на Милена Митева Главчева,

докторант от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. ” Биологични науки “, Докторска програма: “Морфология“

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No. РД-15 – 7/ 15.01.2021 г.):

Вътрешни членове:

Проф. Ренета Тошкова, доктор

Проф. Машенка Димитрова, доктор

резервен член:

Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор

Външни членове:

 Проф. Иво Грабчев, дхн – МУ на СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. Рени Калфин, доктор – ИН-БАН

Доц. Елена Кистанова, доктор ИБИР-БАН

резервен член:

Проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн – ФВМ, ЛТУ – София

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http://iempam.bas.bg/ann/announcements87.html