Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17 март 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки”

на Десислав Русев Динев,

редовен докторант от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. ” Биологични науки “, Докторска програма: “Морфология“

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No. РД-15 – 98/ 18.12.2020 г.):

  1. Вътрешни членове:

Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор

Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

резервен член:

Проф. Машенка Борисова Димитрова, доктор

  1. Външни членове:

 

Проф. д-р Рени Емил Калфин, ИНБ – БАН

Проф. д-р Иво Грабчев – МУ София

Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм – ТУ, Стара Загора

резервен член:

Проф. Емил Сапунджиев, двмн – ФВМ, ЛТУ-София

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http:/iempam.bas.bg/ann/announcements85.html