Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика” за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г., с единствен участник доц. д-р Олимпия Николаева Роева и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 15.03.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Олимпия Николаева Роева.

Научно жури:

  • чл.-кор. проф. Красимир Атанасов, дн, дн – Председател на Научното жури, становище,
  • акад. Иван Попчев – рецензент,
  • проф. Любка Дуковска, дн – рецензент,
  • проф. д-р Евдокия Сотирова – рецензент,
  • чл.-кор. проф. Петко Петков, дн – становище,
  • чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, дн – становище,
  • проф. д-р Таня Пенчева – становище

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/olympia-roeva-professor/