Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 24 март 2021 г. (сряда) от 15.00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Правно положение на прокуриста“ на Светла Дариева Качарова – докторант в редовна форма на обучение в ИДП, докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Григор Найденов Григоров

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Тодоров Колев, ИДП при БАН (рецензент)

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Таня Николова Йосифова, УНСС (рецензент)
  • Проф. д.н. Живко Иванов ДрагановУНСС
  • Проф. д-р Огнян Стефанов Герджиков
  • Доц. д-р Петър Георгиев Бончовски, ИДП при БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-7038.html