nikonomov

/Nikolay Ikonomov

About Nikolay Ikonomov

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Nikolay Ikonomov has created 130 blog entries.

Образователен видеоканал на КМНЦ в YouTube

Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ на БАН) се включва в инициативите за подпомагане на българското образование със серия от видеолекции, посветени на изучавани в средното училище теми от областта на медиевистиката и славистиката. В новосъздадения видеоканал на КМНЦ в YouTube могат да бъдат открити първите девет видеолекции: 1. Средновековие - понятие, характерни черти, периодизация; 2. За Библията и нейната история; 3. Покръстването на българите; 4. Славянски извори за Кирил и Методий; 5. Средновековна българска литература -възникване и характерни черти; 6. Кирило-Методиевото дело в средновековна България. Първи книжовни средища; 7. Пространно житие на св. Константин Кирил-Философ; 8. Азбучна молитва като паратекст; 9. Черноризец Храбър, „За Буквите“. Линк към канала на КМНЦ: КМНЦ БАН Видеолекторатът е изготвен в рамките на Национална научна програма КИННПОР (РП 3.2, проект 1.3).

Езикови задачи и диктовки за онлайн обучението на учениците

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките разпространява езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и други учебни материали в помощ на учениците. Езикови игри и езикови ресурси можете да намерите на: Езикови игри и справки Видеоуроци и диктовки можете да намерите на: YouTube - Написаното остава. Пиши правилно! Написаното остава. Пиши правилно! Материали за обучение по български език Езикови задачи, тестове и други материали можете да намерите на: Написаното остава. Пиши правилно! Материали за обучение по български език Всички материали се разпространяват с лиценз Creative Commons Attribution 4.0. International Licence (CC BY 4.0). Материалите са създадени в рамките на проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ по програмите „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ [...]

ANSO брошура за коронавируса

ANSO е неправителствена международна научна организация с нестопанска цел, създадена през 2018 г. от Китайската академия на науките и 36 други научни и образователни институции от цял свят, сред които и БАН. ANSO възникна в съответствие с принципите на „съвместни консултации, съвместни усилия и съвместно споделяне“, подкрепяни от китайската инициатива "Един пояс, един път" („Belt and Road Initiative“). ANSO се ангажира да насърчава споделеното развитие и целите за устойчиво развитие на ООН чрез катализиране и прилагане на конкретни инициативи за международно сътрудничество в областта на науката, технологиите, иновациите и изграждането на капацитет. Предвижда се ANSO да съсредоточи вниманието си върху изследването и преодоляването на най-належащите регионални и глобални научни предизвикателства. Оригинал и превод на български език на информационния бюлетин на организацията, посветен на коронавируса. ANSO [...]

2020-03-25T15:59:44+02:00сряда, 25 март 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Скръбна вест за акад. Иван Гуцов

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23.03.2020 г., след кратко боледуване почина акад. Иван Стоянов Гуцов. Акад. Иван Гуцов е световно известен български физикохимик. Акад. Гуцов е роден на 31.05.1933 г. в София. През 1958 г. завършва ВХТИ – София и от 1959 г. работи в Института по физикохимия на БАН. През годините 1959 – 1972 г. е химик и научен сътрудник; през 1972 г. му е присъдена научната степен „доктор на химическите науки“; през 1974 г. е избран за старши научен сътрудник I ст. в ИФХ а през 1989 г. за професор; през периода 1989 г. – 1994 г. е завеждащ секция „Фазообразуване и кристален растеж“ към ИФХ – БАН; през 1997 г. основава секция „Физикохимия на аморфните материали“ към [...]

2020-03-24T16:03:37+02:00вторник, 24 март 2020 |Категории: САЧК|

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Валентин Красимиров Воскресенски

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 април 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Травма и памет: разкази и възпоменания за близкото минало (1944-1989)“ на Валентин Красимиров Воскресенски, редовен докторант в секция „Антропология на словесните традиции“, по докторска програма Фолклористика, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Николай Вуков Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова Членове на научното жури: проф. д.ф.н. Радост Иванова проф. д-р Николай Ненов доц. д-р Даниела Колева доц. д-р Николай Вуков Материалите по защитата са на [...]

Националният природонаучен музей с пилотно изследване на рибното разнообразие на Антарктида

д-р Тихомир Стефанов, ихтиолог в НПМ-БАН, по време на експедицията Теренни изследвания по проект „Ихтиологични проучвания в крайбрежните морски води в района на българската полярна база на остров Ливингстън“ на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ-БАН) се проведоха в рамките на 28-ата Българска антарктическа експедиция. Основната цел на проекта е пилотно изследване на ихтиологичното разнообразие, биологията на отделните видове, генетичния профил и паразитната фауна на рибите в акваторията на о-в Ливингстън пред Българската полярна база. В резултат на теренните проучвания са установени общо 7 вида риби – шест представители на сем. Notothenidae от родовете Notothenia и Trematomus и един вид ледена риба – Chaenocephalus aceratus. От всички екземпляри са събрани тъканни проби за изследване на техния генетичен профил, което предстои да се извърши [...]

2020-03-23T14:57:15+02:00понеделник, 23 март 2020 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|